Joburi disponibile în cadrul instituțiilor UE. Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinești și cum poți aplica

Adriana Stanca / 28.04.2017
Joburi disponibile în cadrul instituțiilor UE. Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinești și cum poți aplica

Persoanele care doresc să lucreze în cadrul unei instituții europene se pot bucura acum de o șansă. Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) a publicat pe site-ul său mai multe anunțuri de angajare pe posturi permanente și temporare disponibile, precum și posibilități de detașare.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu sediul în Parma, Italia, are disponibile mai multe posturi de experți naționali detașati. Aceștia vor fi implicați activ în activitățile EFSA și, în funcție de experiență și de unitatea în care vor fi desemnați, vor putea sprijini activitatea unui grup științific sau a unei rețele de reprezentanți ai statelor membre. De asemenea, vor desfășura activități de culegere și analiză de date, precum și de evaluare a riscurilor, vor fi implicați în activități de comunicare și de relații interne/externe și vor oferi asistență pentru activitățile de sprijinire a întreprinderilor.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească o serie de cerințe, între care:

 • să fie resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al AELS sau ai unei țări cu care Consiliul a decis să inițieze negocieri de aderare și care a încheiat un acord specific cu EFSA privind detașările de personal, cu excepția cazului în care directorul executiv acordă o derogare;
 • să fie angajați de o administrație publică națională, regională sau locală sau de o organizație interguvernamentală;
 • să aibă experiență de lucru la același angajator, pe bază de contract temporar sau cu durată nedeterminată, timp de cel puțin 12 luni înainte de detașare și să rămână în serviciul angajatorului respectiv pe toată durata detașării;
 • să aibă cel puțin trei ani de experiență de lucru cu normă întreagă în funcții administrative, științifice, tehnice, de consultanță sau de supraveghere, la un nivel echivalent celui necesar pentru post;
 • să cunoască limba engleză la nivel aprofundat (vorbit și scris) și o a doua limbă a UE la nivel satisfăcător, astfel încât să se poată achita de atribuțiile încredințate;

Candidaturile se depun în format electronic, prin intermediul instrumentului de recrutare online. Nu există un termen pentru a aplica la acest job. Mai multe detalii despre selecția candidaților sunt disponibile aici.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) are disponibile două posturi de agent temporar. În primul caz, instituția caută un specialist principal în pedagogie și învățarea în rândul adulților, în Stockholm, Suedia. Câteva dintre criteriile de selecție sunt:

 • experiență profesională de cel puțin 5 ani în posturi relevante pentru fișa postului;
 • experiență dovedită în practicile modelelor standard de instruire, incluzând principiile învățării în rândul adulților atât în sala de clasă, cât și în formate la distanță, în special cele care încurajează dobândirea și aplicarea competențelor;
 • experiență în conceperea și organizarea de cursuri de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății, incluzând formate față în față, online și combinate;
 • excelentă cunoaștere a limbii engleze, scris și vorbit.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Cel de-al doilea job este pentru un expert în modelare matematică și este disponibil, de asemenea, în Stockhol. Candidații trebuie să aibă următoarele cunoștințe profesionale/experiență:

 • diplomă de studii în statistică, în matematică aplicată, în modelare matematică sau întrun domeniu conex;
 • experiență de lucru de cel puțin 5 ani în posturi relevante pentru atribuțiile prevăzute în fișa postului;
 • experiență dovedită în conceperea și aplicarea de modele matematice în domeniul bolilor și capacitate de utilizare a limbajului de codificare pentru soluționarea problemelor de modelare;
 • cunoștințe și experiență în evaluarea problemelor de sănătate din punct de vedere economic, preferabil în domeniul vaccinării;
 • nivel excelent de cunoaștere a limbii engleze, scris și vorbit.

Mai multe detalii, aici.

Două posturi sunt scoase la concurs și de Biroul European de Sprijin pentru Azil (ESO), în Valetta, Malta: responsabil cu formarea și asistent administrativ.

Responsabilul cu formarea va lucra în departamentul Sprijin pentru azil, unitatea Formare și va avea sarcini precum furnizarea și promovarea sesiunilor de formare a formatorilor (incluzând cursuri online și directe) conform programei de pregătire a EASO (în țări UE+ și în cadrul dimensiunii externe) și în context operațional, incluzând sprijinul în situații speciale și de urgență și dimensiunea externă; oferirea de asistență la elaborarea, actualizarea și/sau optimizarea materialelor pentru formare în cadrul programei de pregătire a EASO; oferirea de asistență la elaborarea materialelor pentru formare operațională pentru a acorda sprijin funcționarilor din statele membre și personalului relevant detașat pe teren.

Criteriile de selecție, precum și alte detalii suplimentare sunt disponibile aici

Asistentul administrativ va fi detașat la unul dintre departamentele/una dintre unitățile EASO și va avea ca sarcini, printre altele, acordarea de asistență pentru elaborarea normelor, rapoartelor, orientărilor de politică și procedurilor în conformitate cu Statutul funcționarilor UE, Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, Regulamentul financiar; acordarea de asistență pentru tranzacțiile de achiziții ale departamentului/unității în strânsă colaborare cu echipa de achiziții și organizarea de reuniuni interne și externe.

Mai multe informații despre acest post pot fi găsite aici

Întreprinderea comună SESAR a lansat o procedură de recrutare care are drept scop stabilirea unei liste de rezervă pentru postul de jurist. Activitatea se desfășoară în Belgia, la Bruxelles, unde se află sediul întreprinderii comune SESAR și unde se face angajarea.

Potrivit anunțului, juristul va fi angajat în sectorul Afaceri juridice și achiziții din cadrul întreprinderii comune SESAR. El va primi sarcini de lucru care implică printre altele:

 • să redacteze avize, rapoarte și documente de lucru pe chestiuni juridice care apar în operațiunile cotidiene ale întreprinderii comune SESAR și în punerea în aplicare a normelor și politicilor relevante;
 • să analizeze documentația juridică și să efectueze studii/analize privind mediul legal și de reglementare relevant în care își desfășoară activitatea întreprinderea comună;
 • să asiste în pregătirea instrumentelor juridice ale întreprinderii comune SESAR;
 • să ofere asistență juridică în formularea și interpretarea normelor întreprinderii comune SESAR (în special a normelor financiare);
 • să pregătească, să gestioneze și să consilieze cu privire la procedurile de grant și achiziție și la procedurile și condițiile contractuale ce decurg din acestea.

Detalii suplimentare sunt disponibile aici

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) caută un responsabil de proiect în Vigo, Spania. Acesta va trebui, printre altele:

 • să ofere asistență în proiectele de cooperare ale EFCA cu țări terțe;
 • să contribuie la organizarea de misiuni la fața locului și sesiuni de formare ori schimb de experiență la nivel național pentru funcționarii din țările terțe și, la cerere, să participe la acestea;
 • să asiste biroul (birourile) relevant (relevante) la coordonarea activităților aferente programului de lucru și obiectivelor proiectului și să suplinească alți membrii ai personalului pe durata absențelor.

Candidații interesați trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională relevantă pentru realizarea sarcinilor, în special în cel puțin unul din următoarele domenii: sisteme de monitorizare, control și supraveghere (MCS), dezvoltare internațională, formare, asigurarea respectării legii și experiență profesională și/sau cunoașterea practică a normelor și politicilor din domeniul pescuitului/maritim.

Mai multe informații despre acest job sunt disponibile aici

Comisia Europeană – Direcția Generală Informatică (DIGIT) anunță un post vacant pentru funcția de director, în Luxemburg. Acesta va avea rolul de a furniza orientarea strategică generală și gestionarea direcției, cu responsabilități specifice în ceea ce privește inițiativele și acțiunile orientate spre exterior în cadrul stabilit prin declarația de misiune și prin programul anual de lucru ale direcției generale, se precizează în anunț.

Printre altele, candidații trebuie să:

 • aibă experiență dovedită în planificarea și gestionarea cu eficacitate a resurselor umane (echipe numeroase) și a bugetelor;
 • aibă pregătire și experiență practică dovedite în ceea ce privește coordonarea unor proiecte ample, inclusiv în ceea ce privește arhitectura, planificarea, gestionarea proiectelor și controlul de calitate a prestațiilor;
 • cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și să cunoască satisfăcător o altă limbă oficială a UE.

Data-limită pentru înscriere este 12 mai 2017, ora 12.00, ora Bruxelles-ului. Detalii suplimentare despre acest job sunt disponibile aici

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de calificări și în susținerea unor teste, în vederea constituirii unei liste de rezervă cuprinzând candidați din rândul cărora instituțiile Uniunii Europene, în principal Parlamentul European și Consiliul European, la Bruxelles și la Luxemburg, pot recruta noi funcționari publici în calitate de asistenți medicali.

Urmând să lucreze sub supravegherea medicilor, asistenții medicali îndeplinesc atribuții executive și de supraveghere complexe, printre care se numără:

 • îndeplinirea sarcinilor ce au legătură cu activitatea dispensarului, cum ar fi primirea pacienților, triajul efectuat de asistenți;
 • prim ajutor și asistență medicală de urgență;
 • campanii de promovare a sănătății și de imunizare;
 • furnizarea de asistență medicilor.

Candidații trebuie să aibă un nivel de studii postliceale absolvite cu diplomă care atestă calificarea oficială în profesia de asistent medical într-un stat membru al UE, urmat de cel puțin trei ani de experiență profesională relevantă.

De asemenea, trebuie să cunoască cel puțin două dintre limbile oficiale ale UE, dintre care una cel puțin la nivelul C1 (cunoaștere aprofundată), iar cealaltă cel puțin la nivelul B2 (cunoaștere satisfăcătoare).

Informații complete despre acest post sunt disponibile aici

Lista cu alte posturilor disponibile în cadrul instituțiilor UE, în afara celor prezentate mai sus, poate fi consultată aici

Citește și...