Termenul de depunere a declarațiilor fiscale și plata creanțelor scadente, prelungit

Anca Miklos / 25.01.2017
Termenul de depunere a declarațiilor fiscale și plata creanțelor scadente, prelungit

Termenul de depunere a declarațiilor fiscale, respectiv de plată a creanțelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017, a fost prelungit cu două zile, până la 27 ianuarie 2017 inclusiv, pentru a da contribuabililor mai mult timp să se conformeze.

Decizia a fost luată de Guvern printr-o Ordonanță de Urgență având în vedere faptul că luna ianuarie reprezintă vârful anual de depunere și că data de 25 ianuarie 2017 a fost precedată de patru zile nelucrătoare, se arată într-un comunicat transmis presei.

Până miercuri, 25 ianuarie, contribuabilii, persoane fizice sau juridice au termen pentru raportarea sau achitarea a nu mai puţin de 25 de tipuri de declaraţii fiscale sau creanţe. Astfel, până la data menţionată se face:

 

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (D301)
  Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (D300)
  – se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală (lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală)
 • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă. (D224)
  Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:
  – lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul.
  – ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie “X” în căsuţa special prevăzută în acest scop.
 • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2015 şi a modului de determinare a acesteia.
  Obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.
 • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior
  Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, când pro-rata calculată potrivit prevederilor prezentului articol nu asigură determinarea corectă a taxei de dedus, poate solicita M.F.P., prin direcţia de specialitate, aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.
 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
 • Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (D094)
  Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – (D100)
  Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Se folosesc programele respective, puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Ceilalți contribuabili depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii.
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna sau trimestrul precedent (D112)
  Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro
 • Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent (D208)
  Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro.
  Se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
  Declaraţia poate fi corectată prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.
 • Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (D307)
  Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată:
  – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
  – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
  – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.
 • Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (D311)
  Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută – (D390VIES)
  Se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.
 • Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)
  Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.
  Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, notificarea se depune între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.
 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanţă
  Taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:
  A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
  B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului.
 • Cererea de restituire a accizelor de către importatori pentru trimestrul precedent
 • Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent
  Cererea se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul vânzătorul care a făcut livrări la distanţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în statele membre de destinaţie.
 • Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă.
 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Citește și...