Proiectul legii salarizării unitare – ce majorări sunt prevăzute pentru profesori, medici, magistrați și demnitari

vocea.biz / 10.04.2017
Proiectul legii salarizării unitare – ce majorări sunt prevăzute pentru profesori, medici, magistrați și demnitari

PSD a făcut public proiectul legii salarizării unitare care ar fi trebuit să intre de luni în procedură parlamentară, dar a cărui depunere la Biroul Permanent a fost amânată.

Potrivit draftului care a fost prezentat aleșilor PSD de ministrul Muncii, Lia Olguța  Vasilescu, în ceea ce-i privește pe demnitari, proiectul prevede că ”indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică se determină începând cu 1 ianuarie 2018 prin înmulțirea coeficienților din Anexa IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare”.

De asemenea, legat de parlamentari, PSD propune ca, în perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art.38 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, suma lunară forfetară acordată deputaților și senatorilor, se stabilește la nivelul unei indemnizații brute a deputatului, respectiv a senatorului.

Majorări în educație

Majorările în domeniul educației variază și ele în funcție de mai multe criterii. Potrivit textului de lege, personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

  • – pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de baza deţinut;
  • – pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de baza deţinut;
  • – pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de baza deţinut;
  • – pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de baza deţinut.

Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de baza.

Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de baza deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

În acelați timp, personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

Salariile rectorilor vor varia între  13.705 și 16.232 lei. Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor ordinului ministrului educaţiei naţionale, nu primeşte sporul pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice optează în favoarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

Proiectul mai stipulează că personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară, în cuantum de 65% din indemnizațiile stabilite potrivit legii pentru funcțiile de demnitate publică, conform asimilărilor. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza.

Sporuri pentru medici și creșteri pentru magistrați

Inițiativa care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului mai stabilește că munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.

Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază.

Preşedintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procuror general vor beneficia de o creștere cu 13% a veniturilor, în timp ce vicepreşedintele ÎCCJ, prim-adjunctul procurorului general, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism vor beneficia de o majorare de 11,5%.

Dispoziţiile legii se aplică:

  • personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  • personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  • personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
  • persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
  • persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

De majorări nu vor beneficia în schimb celor care lucrează la Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prevederile prezentei legi se vor aplica etapizat, începând cu 1 iulie 2017.

Începând cu data de 1 iulie 2017:

a. se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna martie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

b. prin excepţie de la lit.a, se acordă următoarele creșteri salariale:

– soldele de funcție ale personalului militar, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna martie 2017;

– salariile de funcție ale polițiștilor, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna martie 2017;

c. prin excepţie de la lit.a, salariile de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.

De aceste prevederi beneficiază și personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene și ai consiliului general al municipiului București.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) salariile de bază de care beneficiază funcţiile de medici şi asistenţi medicali prevăzute în Anexa II, Capitolul I, pct. 2 la prezenta lege, se stabilesc la nivelul celor prevăzute pentru anul 2022;

b) salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din învățământ, se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;

c) salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție/indemnizaţiile de încadrare, ale personalului salarizat potrivit prezentei legi, cu excepția celui prevăzut la literele a) și b), se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;

d) indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în Anexa IX la prezenta lege se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție /indemnizaţiilor de încadrare, reprezentând 1⁄4 din diferența dintre salariul prevăzută de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018. Data de aplicare a creșterii respective va fi stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

(5) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor se acordă cele prevăzute pentru anul 2022.

(6) Începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege, se determină utilizând salariul de bază/ solda de funcție/salariul de funcție /indemnizaţia de încadrare stabilite conform alin. (2) lit.b şi c, alin. (3) și alin. (4).

Citește și...